Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

11:19
od lat.
10:56
Miło tu wrócić co jakiś czas. Dużo się pozmieniało przez ostatnie miesiące. A jednocześnie nic się nie zmieniło.
10:55
Reposted frombluuu bluuu viamefir mefir
10:55
8752 a777 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
10:54
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
Reposted fromwerterowska werterowska viamefir mefir
10:54
6642 4375 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamefir mefir
10:54
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viamefir mefir
10:54
8076 b47b 500
Reposted fromhrafn hrafn viamefir mefir
10:54
8870 884b 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
10:54
9880 a1f5 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
10:54
4264 77a5 500
Reposted frompiehus piehus viamefir mefir
10:54
0990 fb76 500
Reposted fromBourbonBlues BourbonBlues viamefir mefir
10:54
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viamefir mefir
10:49
1462 bc41
Reposted fromincentive incentive viamichal1251 michal1251
10:09
3303 605c 500
10:09
6732 a81c
Reposted fromnutt nutt viaspecific-humor specific-humor
10:09
9895 58ac 500
10:08
6974 a3d5 500
Reposted frommangoe mangoe viaspecific-humor specific-humor
10:08
0794 1781 500
Reposted frompiehus piehus viaspecific-humor specific-humor
10:03
4304 b907
Reposted frompiehus piehus viaspecific-humor specific-humor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl