Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

21:51
6123 bb6e 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakaat kaat
21:50
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viairbjarbirb irbjarbirb
21:50
5193 2049
Reposted fromEtnigos Etnigos viainstead instead
21:47
6391 4936 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
21:46
0230 c91b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacarmenluna carmenluna
21:46
9935 017a
Reposted fromgreensky greensky viatishka tishka
21:46
21:46
Reposted frombluuu bluuu viaintrovertic introvertic
21:45
3848 61f4 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viablubra blubra
21:45
8345 cf77 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viacarmenluna carmenluna
21:45
5389 104b 500
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viaMonia94 Monia94
21:45
1386 2c98
Reposted fromtfu tfu viainstead instead
21:45
6151 51f7 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialitka litka
21:45
6124 478b 500
Reposted fromtfu tfu vialadies-warriors ladies-warriors
21:44
4441 44ed 500
Reposted fromtfu tfu vialadies-warriors ladies-warriors
21:44
umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień
21:43
21:43

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

21:42
7146 9d8d 500
Reposted frompanikea panikea

February 10 2018

22:06
Aby zacząć cieszyć się życiem, trzeba zrozumieć, że na większość rzeczy po prostu nie ma się wpływu. A skoro nie ma się wpływu, to po co się nimi przejmować?
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl