Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2018

22:24
Przy prawdziwym mężczyźnie kobieta może czuć się bezbronna i będzie to traktowane jak przejaw zaufania, a nie przejaw naiwności.
— Aleksandra Steć
22:24
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
22:24
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viaalliwantisyou alliwantisyou
22:23
22:20
3879 3f4f 500
22:20
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
22:20
Reposted fromlululemony lululemony viadobby dobby
22:20
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viapsycha psycha
22:19
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viadobby dobby
22:19
4771 77db
Reposted fromvanilla-shit vanilla-shit viadobby dobby
22:19
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viapsycha psycha
22:18
9599 9c74 500
Reposted fromtfu tfu viableh bleh

February 06 2018

22:52
1530 f3c5
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viastrzepy strzepy
22:52
5928 9d48
Reposted fromtron tron viastrzepy strzepy
22:52
7319 eb23
Reposted frompollytipsy100 pollytipsy100 viaoxygenium oxygenium
22:42
1622 1940
Reposted fromcvc cvc viatishka tishka
22:41
5964 8d44
Reposted frombrumous brumous viaoutofmyhead outofmyhead
22:41
22:38
7580 7484 500
Reposted frompiehus piehus viapoppyseed poppyseed
22:38
0995 338c
Reposted fromnilicia nilicia viaalcohoolic alcohoolic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl