Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

niezwyykla
21:29
7598 2225
Reposted fromkarahippie karahippie viajeannes jeannes
21:29
niezwyykla
21:12
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viajeannes jeannes
niezwyykla
20:56
niezwyykla
20:56
4050 1202
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajeannes jeannes
niezwyykla
20:55
A może za dużo od siebie wymagam? Chcę być chudsza, sprawniejsza, porównuję się. A przecież każdy ma inne ciało, inny organizm. Muszę słuchać siebie. Wyciszyć się. Uspokoić myśli. Zrobić sobie dobrą kawę. Nie śpieszyć się. Po co? Nic na siłe. 

Reposted fromfeatherr featherr
niezwyykla
20:55
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viafeatherr featherr
niezwyykla
20:55
Z jednego w drugie. Bleh
niezwyykla
20:54
7172 4054 500
Reposted fromtfu tfu viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
niezwyykla
20:53
Zależy Ci i to Cię niszczy...
— i wszystko jasne...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatarczyn tarczyn
niezwyykla
20:53
Trzymam za słowo.  Za włosy też potrzymam. 

July 02 2017

niezwyykla
21:45
Każdy z nas ma swoją małą patologię
— usłyszane
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viapatsssy patsssy
niezwyykla
21:32
8559 7904 500
niezwyykla
21:14
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

June 27 2017

niezwyykla
21:38
7951 1835
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
niezwyykla
21:02
niezwyykla
21:00
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viaszalony-virus szalony-virus
niezwyykla
21:00
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viafar-away far-away
niezwyykla
21:00
niezwyykla
21:00
Reposted fromFlau Flau vialaj laj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl