Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

niezwyykla
21:00
Reposted fromFlau Flau vialaj laj
niezwyykla
20:58
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaj laj
niezwyykla
20:57
1483 d92b 500
Reposted fromexistential existential vialaj laj
niezwyykla
20:56
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaunhappys unhappys
niezwyykla
20:56
  To bardzo dziwne, co nam się przydarzyło. Choć właściwie - nie przydarzyło się nic.
— Anna Nasiłowska
Reposted fromIriss Iriss viacyanidesun cyanidesun
20:56
3236 b8f6 500
niezwyykla
20:55

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viatoolong toolong
20:55
1552 4a08
niezwyykla
20:46
6065 8795 500
Reposted fromnebthat nebthat viatoniewszystko toniewszystko
niezwyykla
20:45
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaskrzacik skrzacik
niezwyykla
20:38
1468 2fc1 500
Reposted fromYuei Yuei viatoniewszystko toniewszystko
niezwyykla
20:38
1298 ea65
Reposted fromyikes yikes viatoniewszystko toniewszystko

June 12 2017

niezwyykla
22:39

Spalone mosty to najlepszy w życiu start.

— Budka Suflera
Reposted fromnivea nivea vialaparisienne laparisienne
niezwyykla
22:36
6850 739e
Reposted fromsosna sosna viaelentarie elentarie
20:39
niezwyykla
20:37
8460 ee73
niezwyykla
20:27
7546 8cd2 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
niezwyykla
20:27
8137 059a
Reposted frompffft pffft viaspecific-humor specific-humor
niezwyykla
20:24
9820 0e08 500
Reposted fromstroschek stroschek viaspecific-humor specific-humor
20:15
7819 04e8 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl