Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

niezwyykla
21:45
Każdy z nas ma swoją małą patologię
— usłyszane
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viapatsssy patsssy
niezwyykla
21:32
8559 7904 500
niezwyykla
21:14
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

June 27 2017

niezwyykla
21:38
7951 1835
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
niezwyykla
21:02
niezwyykla
21:00
0871 0432 500
Reposted fromnozu nozu viaszalony-virus szalony-virus
niezwyykla
21:00
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viafar-away far-away
niezwyykla
21:00
niezwyykla
21:00
Reposted fromFlau Flau vialaj laj
niezwyykla
20:58
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy vialaj laj
niezwyykla
20:57
1483 d92b 500
Reposted fromexistential existential vialaj laj
niezwyykla
20:56
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viaunhappys unhappys
niezwyykla
20:56
  To bardzo dziwne, co nam się przydarzyło. Choć właściwie - nie przydarzyło się nic.
— Anna Nasiłowska
Reposted fromIriss Iriss viacyanidesun cyanidesun
20:56
3236 b8f6 500
niezwyykla
20:55

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viatoolong toolong
20:55
1552 4a08
niezwyykla
20:46
6065 8795 500
Reposted fromnebthat nebthat viatoniewszystko toniewszystko
niezwyykla
20:45
3216 adf0 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viaskrzacik skrzacik
niezwyykla
20:38
1468 2fc1 500
Reposted fromYuei Yuei viatoniewszystko toniewszystko
niezwyykla
20:38
1298 ea65
Reposted fromyikes yikes viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl