Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

niezwyykla
21:59
7410 d944
Reposted frommeem meem viableh bleh
niezwyykla
21:58
Reposted fromgeo404 geo404 viableh bleh
niezwyykla
21:57
niezwyykla
21:55
2862 ced0 500
niezwyykla
21:55
Reposted fromkjn kjn viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
niezwyykla
21:51
1545 b6ad
Reposted fromowca owca viaalcohoolic alcohoolic
21:49
4515 1445

gabbigolightly:

Reading, 1986 by Guy Le Baube

niezwyykla
21:49
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
niezwyykla
21:46
0824 c8d8
Reposted fromlouse louse viaalcohoolic alcohoolic
niezwyykla
21:46
1163 2226 500
niezwyykla
21:46
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viafeatherr featherr
niezwyykla
21:46
5146 6a76
Reposted fromtutajjula tutajjula viafeatherr featherr
21:45
0433 0364 500

velken:

fymenhera:

Friendly reminder how to actually use band aids on fingertips because we see people doing it wrong all the time.

niezwyykla
21:45
5452 ece0 500
Reposted fromherz herz viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
niezwyykla
21:45
7655 d1b5
niezwyykla
21:43
2704 982a
21:42
2356 711c

Bed of lies

Reposted frommyry myry viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
niezwyykla
21:39
4925 93b3 500
Reposted fromEkran Ekran viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
niezwyykla
21:36
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viaalcohoolic alcohoolic
niezwyykla
21:36
5116 308f 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viableh bleh
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl