Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

22:03
bardzo mnie to niepokoi.
22:03
9267 d43b 500
Reposted fromxanth xanth viazurawianiaczka zurawianiaczka
22:03
6466 c420 500
Reposted fromidiod idiod viaoxygenium oxygenium
22:03
22:03
1019 c3d8
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viaoxygenium oxygenium
22:03
22:02
9075 8791 500
Reposted fromfungi fungi viaoxygenium oxygenium
22:02
22:01
5813 73de 500
22:01
22:00
6604 9ad9 500
Reposted fromalphaspirit alphaspirit viapeptodowicz peptodowicz
22:00
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viaaviee aviee
22:00
1069 261b
Reposted fromkaraibski karaibski viaveryrude veryrude
21:59
5818 5b0c
Reposted fromartois artois viadeinneuerfreund deinneuerfreund
21:59
3920 010c
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaMonia94 Monia94
21:59
9534 25d7
Reposted fromlte lte viaonlyhope onlyhope
21:58
Moje myśli krążą po bardzo złej orbicie. Myślenie o robieniu sobie krzywdy jest złe... ale tak ciężko pozbyć się tych myśli. Jeszcze nigdy tak nie płakałam słysząc, że kolejnej blizny nie moge sobie zrobić. ..
Reposted byoutoflove outoflove
21:57
Mój weekend sprowadzał się do dwóch rzeczy. Spania i przerw na rozmyślaniu o sposobie samobójstwa....
21:56

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
21:50
7957 8a54 500
Reposted fromkaiee kaiee viawrafag wrafag
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl