Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

11:51
11:50
5701 8180 500
Reposted fromaspenboy aspenboy viaspecific-humor specific-humor
11:48

March 13 2017

20:29
ciężko jest całe życie zastanawiać się, czy jest się wartym czyjejkolwiek miłości.
— bardzo ciężko.
Reposted fromszauklau szauklau viapsycha psycha
20:29
Trochę męczący dzień i trochę źle się czuję. Trochę bardzo.
Reposted fromawakened awakened viapsycha psycha
20:28
Najgorsze są pogodne niedziele...- pomyślał bez siły do walki - puste, piękne, słoneczne niedzielne poranki, wiosenne i letnie, kiedy nie ma z kim pójść w aleję ani na plażę.
Reposted fromchocoway chocoway viapsycha psycha
20:28
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
20:28
i znowu czuję się niepotrzebna 
— 21.53
Reposted fromrisky risky viapsycha psycha
20:28
2982 6e85
Reposted fromhissyfit hissyfit viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
20:28
5932 4265 500
Reposted fromtron tron viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

February 28 2017

05:57

Każdego człowieka
trzeba poznać trzy razy:
na osobności, w towarzystwie i kiedy jest pijany.

Reposted fromnormajeane normajeane viaalcohoolic alcohoolic
05:55
5824 7dac
Reposted fromkrzysk krzysk viableh bleh
05:54
6538 78df
Reposted fromdropsbox dropsbox viableh bleh
05:54
4710 5159
Reposted fromkarmacoma karmacoma viableh bleh
05:54
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
05:53
8890 f229 500
05:53
6630 3ab0
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viableh bleh
05:52
7230 cf36
Reposted fromvs vs viaalcohoolic alcohoolic
05:52
3972 f51a
Reposted fromjethra jethra viaalcohoolic alcohoolic

February 27 2017

21:06
zawsze miej asa w rękawie...nawet takiego, który miałby Cie pogrążyć jeszcze bardziej.
— ostatnie słowo będzie należeć do mnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl